لیست قیمتهای ارزهای دیجیتال در صرافیها


ارز پایه:

ارز قیمت در Kucoin قیمت خرید قیمت فروش حجم
MNDE-USDT
{{MNDEUSDTprice | number : 10}}
{{MNDEUSDTDateId}}

{{MNDEUSDTbestBuy| number : 10}}

{{MNDEUSDTbestSell| number : 10}}

{{MNDEUSDTamount| number : 10}}
MNDE
SAND-USDT
{{SANDUSDTprice | number : 10}}
{{SANDUSDTDateId}}

{{SANDUSDTbestBuy| number : 10}}

{{SANDUSDTbestSell| number : 10}}

{{SANDUSDTamount| number : 10}}
SAND
AA-USDT
{{AAUSDTprice | number : 10}}
{{AAUSDTDateId}}

{{AAUSDTbestBuy| number : 10}}

{{AAUSDTbestSell| number : 10}}

{{AAUSDTamount| number : 10}}
AA
SHILL-USDT
{{SHILLUSDTprice | number : 10}}
{{SHILLUSDTDateId}}

{{SHILLUSDTbestBuy| number : 10}}

{{SHILLUSDTbestSell| number : 10}}

{{SHILLUSDTamount| number : 10}}
SHILL
AUDIO-USDT
{{AUDIOUSDTprice | number : 10}}
{{AUDIOUSDTDateId}}

{{AUDIOUSDTbestBuy| number : 10}}

{{AUDIOUSDTbestSell| number : 10}}

{{AUDIOUSDTamount| number : 10}}
AUDIO