بهترین و دقیقترین قیمتهای , USDC-USDT


ارز پایه:

صرافی ارز قیمت قیمت خرید قیمت فروش حجم

Kucoin

USDC-USDT

{{sellKucoinUSDCUSDT | number: 10 }}
{{dateKucoinUSDCUSDT}}

{{bestSellKucoinUSDCUSDT | number: 10 }}

{{bestBuyKucoinUSDCUSDT | number : 10 }}

{{amountKucoinUSDCUSDT | number : 3 }}

Nobitex

USDC-USDT

{{sellNobitexUSDCUSDT | number: 10 }}
{{dateNobitexUSDCUSDT}}

{{bestSellNobitexUSDCUSDT | number: 10 }}

{{bestBuyNobitexUSDCUSDT | number : 10 }}

{{amountNobitexUSDCUSDT | number : 3 }}

Okx

USDC-USDT

{{sellOkxUSDCUSDT | number: 10 }}
{{dateOkxUSDCUSDT}}

{{bestSellOkxUSDCUSDT | number: 10 }}

{{bestBuyOkxUSDCUSDT | number : 10 }}

{{amountOkxUSDCUSDT | number : 3 }}

Coinex

USDC-USDT

{{sellCoinexUSDCUSDT | number: 10 }}
{{dateCoinexUSDCUSDT}}

{{bestSellCoinexUSDCUSDT | number: 10 }}

{{bestBuyCoinexUSDCUSDT | number : 10 }}

{{amountCoinexUSDCUSDT | number : 3 }}

Binance

USDC-USDT

{{sellBinanceUSDCUSDT | number: 10 }}
{{dateBinanceUSDCUSDT}}

{{bestSellBinanceUSDCUSDT | number: 10 }}

{{bestBuyBinanceUSDCUSDT | number : 10 }}

{{amountBinanceUSDCUSDT | number : 3 }}

BinanceUS

USDC-USDT

{{sellBinanceUSUSDCUSDT | number: 10 }}
{{dateBinanceUSUSDCUSDT}}

{{bestSellBinanceUSUSDCUSDT | number: 10 }}

{{bestBuyBinanceUSUSDCUSDT | number : 10 }}

{{amountBinanceUSUSDCUSDT | number : 3 }}

Bitstamp

USDC-USDT

{{sellBitstampUSDCUSDT | number: 10 }}
{{dateBitstampUSDCUSDT}}

{{bestSellBitstampUSDCUSDT | number: 10 }}

{{bestBuyBitstampUSDCUSDT | number : 10 }}

{{amountBitstampUSDCUSDT | number : 3 }}

Bybit

USDC-USDT

{{sellBybitUSDCUSDT | number: 10 }}
{{dateBybitUSDCUSDT}}

{{bestSellBybitUSDCUSDT | number: 10 }}

{{bestBuyBybitUSDCUSDT | number : 10 }}

{{amountBybitUSDCUSDT | number : 3 }}

Mexc

USDC-USDT

{{sellMexcUSDCUSDT | number: 10 }}
{{dateMexcUSDCUSDT}}

{{bestSellMexcUSDCUSDT | number: 10 }}

{{bestBuyMexcUSDCUSDT | number : 10 }}

{{amountMexcUSDCUSDT | number : 3 }}

Kraken

USDC-USDT

{{sellKrakenUSDCUSDT | number: 10 }}
{{dateKrakenUSDCUSDT}}

{{bestSellKrakenUSDCUSDT | number: 10 }}

{{bestBuyKrakenUSDCUSDT | number : 10 }}

{{amountKrakenUSDCUSDT | number : 3 }}